Stanovy spolku Česká asociace veterinární homeopatie, z.s.


Čl. 1

Název, firma a sídlo

Česká asociace veterinární homeopatie, z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem v Budilově ( Budilov 44, 384 81 Čkyně).

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili veterinární lékaři praktikující homeopatii, za účelem její podpory.

Čl. 3

Účely spolku

a) Založení odborné společnosti veterinární homeopatie v České republice.

b) Propagování veterinární homeopatie u odborné i laické veřejnosti.

c) Vzdělávání v oblasti veterinární homeopatie.

d) Poskytování odborných názorů ostatním organizacím (státním, profesním i jiným) ohledně homeopatické problematiky.

e) Informování o vědeckém výzkumu v oblasti veterinární homeopatie.

f) Podporování výzkumu v oblasti veterinární homeopatie.

g) Publikační činnost v oblasti veterinární homeopatie.

Čl. 4

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát veterinární lékař/ka.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, doložení dosaženého vzdělání a zaplacení členského příspěvku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo:

- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen:

- dodržovat stanovy,

- aktivně se podílet na naplňování základních účelů spolku (Čl. 3),

- platit pravidelně členské příspěvky ve výši a v termínech stanovených členskou schůzí,

- účastnit se řádně svolané členské schůze,

- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 5

Zánik členství

Členství zaniká:

- na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,

- úmrtím člena,

- vyloučením člena pro hrubé porušování stanov,

- zrušením členství na základě nezaplacení členského příspěvku ve výši a termínech stanovených členskou schůzí,

- ukončením činnosti organizace.

Čl. 6

Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a) schválila případné změny stanov,

b) zvolila na pětileté funkční období tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d) určila koncepci činnosti spolku na další období,

e) stanovila výši členských příspěvků,

f) schválila rozpočet spolku na příští období,

g) zvolila čestné členy spolku,

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

i) rozhodla o vyloučení člena spolku.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní členská schůze může být zahájena nejdříve jednu hodinu po zahájení řádné členské schůze a její program musí být shodný s programem řádné členské schůze. Usnesení náhradní členské schůze je platné, jestliže s ním souhlasí nejméně dvě třetiny přítomných členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.

6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

Čl. 7

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů na obsahu stanov dne 18. 11. 2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Zakladatelé:

1. MVDr. Michal Jiřička, Budilov

2. MVDr. Ivana Prášková, Dolní Březinka

3. MVDr. Josef Prášek, Ph.D., Dolní Březinka

Kontakt:

Česká asociace veterinární homeopatie, z. s.
Budilov 44, Bošice 384 81
IČ: 06624740
DIČ: CZ 06624740                                                                                                                          č. ú.: 115-5811590297/0100


e-mail: vethomeopatie@gmail.com                                                                                         facebook

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů